A 21. század nagy kérdése: „odakozmál-e” az emberiség?

A „World” folyóiratban – csatlakozva a sokasodó végítélet-víziókhoz – nemrég jelent meg egy elemzés az „overshot” jelenségről. (W. Rees. 2023. The Human Ecology of Overshot). A magyarul „túllövésnek” nevezhető fogalomról először még az egyetemen hallottam, mint a reaktorzóna megállíthatatlan túlmelegedése, amit a reaktor-zóna „leolvadása” („meltdown”) követhet. A túllövés kellemetlen következményeiről azonban ifjú házasként szereztem közvetlen tapasztalatokat. Korábban, a tejet gáztűzhelyen forraltuk és megszoktam, amint „bőröződni” kezd a teteje, azonnal eloltom a gázt, megakadályozandó, hogy odaégjen. Amikor azonban a tejet villanytűzhelyen melegítettem, hiába oltottam el gyorsan a forralót, a tej mégis „kifutott”. A villanytűzhelynek ugyanis „hőtehetetlensége” van, így kikapcsolás után a főzőlap egy ideig még tovább melegít. A tej így „odakozmált”, amit azután hosszan vakargathattam az edény aljáról. Amikor arról olvasok, hogy világunk a túllövés állapotába kerülhet, mindig az jut eszembe, milyen következményei is lehetnek, ha „odakozmál” az emberiség.   

Az emberiség eddigi életpályája – számbeli növekedése, csodálatos alkotásai és a föld meghódítása – evolúciós sikertörténet. Ennek szemléltetésére, elég egy rövid pillantást vetni az emberiségnek az időszámítás kezdetétől – mint természetesen adódó időponttól – megtett útjára. (Maddison, A. 2001. The World Economy: A Millennial Perspective). Az első évezredben a világ népessége viszonylag lassan, mintegy a hatodával nőtt, miközben az egy főre jutó jövedelem (GDP/fő) gyakorlatilag nem emelkedett. Ehhez képest a második évezredben – 1000 és 2000 között – a növekedés látványosan felgyorsult: a világ népessége a 22-szeresére (!) nőtt, és – ami még meghökkentőbb – az emberiség GDP-je közel 300-szorosára, míg az egy főre jutó jövedelem 13-szorosára emelkedett. A valóságban azonban a növekedés egészen a 19.század kezdetéig viszonylag csekély volt és visszaesések „tarkították”. Ám 1820 táján a világgazdaság mintha egy rakéta gyorsító fokozatát kapcsolta volna be. Míg 1000-től a 19.század elejéig, a föld népessége „alig” a négyszeresére nőtt, a világ átlagos GDP/fője pedig csupán 50 %-al emelkedett, 1820 után a változás elképzelhetetlenül dinamikussá vált. Ekkortól a népesség 2000-ig megötszöröződött, és ezzel együtt az egy főre jutó jövedelem több mint nyolcszorosára nőtt. A 20. században ennek megfelelően ugrásszerűen javultak az életkörülmények és korábban elképzelhetetlen mértékben emelkedett a várható élettartam is. A század utolsó harmadában azután a népességszám, valamint a globális GDP és az GDP/fő növekedése valóban robbanásszerűvé vált. Ez vetítette előre, hogy az emberiség a „túllövés” jelenségével szembesül.

A fejlődés fordulópontjait az ember többnyire bizonyos késéssel veszi észre. Így, amikor a világ a 1970-es években – P. Erlich munkássága nyomán – felfigyelt a „népesség-robbanásnak” nevezett jelenségre, a növekedés üteme valójában már fokozatosan csökkenni kezdett. (Ehrlich, P. 1968. The Population Bomb.) Miközben azonban a katasztrofális népesség-robbanás veszélye enyhülni látszott, váratlanul egy sor újabb, aggodalmat keltő jelenség tűnt fel. A Római Klub, 1972-ban elkészült „Növekedés korlátjai” globális modellje világosan láthatóvá tette világunk veszélyeztett voltát. (Meadows, D. et al. 1972. The Limits to Growth.) A világ-modell szorosan egybekapcsolódó rendszerré formálta a növekedési folyamat öt alaptényezőjének – a természeti erőforrások, a népesség, a mezőgazdasági és az ipari termelés, valamint a környezetszennyezés – alakulását. Ezzel kiszámíthatóvá tette a világ lehetséges jövőit, sőt, a modell segítségével nemcsak a tudósok várakozásai voltak ellenőrizhetők, hanem a politikusok ígérgetéseinek következményei is.

A számítógépes program felkínálta számunkra, hogy helyzetünk veszélyeztetése nélkül „kikísérletezhessük”, miként formálhatunk ki magunk számára egy optimális jövőt. Ugyanakkor a globális modell szimulációja – nemvárt módon – letagadhatatlanná tette, amire a „növekedés korlátjai” címszó is utal, hogy a kételkedés nélkül követett növekedési stratégia elkerülhetetlenül túllövésre, majd ennek folytatódása a rendszer összeomlására vezet. Ez azt jelentette: az emberiség által a jövőben is követni vágyott életforma – az azt megalapozó növekedési modellel együtt – fenntarthatatlanná vált. Ez a helyzet – a növekedést követő túllövés és a vele egybekapcsolódó kormányozhatatlanság – nem példa nélküli az emberiség történelmében. A föld különböző térségeiben, megszokott életmódjukat követő emberi közösségei gyakran beleütköztek a környezetük korlátjaiba és szembesültek az alkalmazkodás kényszerével.   

Ugyanakkor, a globális fenntarthatatlanság kibontakozó mértéke egy olyan alapvető történelmi ugrást vetít előre, ami – a tudomány mai állása szerint – „mindössze” négy alkalommal következett be az ember több millió éves fejlődése során. Ezek a történelmi ugrások a társadalmi evolúciónak a biológiaitól eltérő jellegzetességeire vezethetők vissza. (Lamm, E. et al. 2022. Human transitons from perspective of distributed adaptation). A biológiában, a túlélést megalapozó adaptációk létrejöttét vezérlő géneket az utódok a szülőktől – mondhatni „egyenes úton” – kapják meg, amit a természeti környezet szelekciós nyomása többnyire sodródás jellegű változássá formál. Ha azonban egy un. evolúciósan adaptív környezet alakul ki, amely bizonyos irányú változásra készteti az élőlényeket és elegendő időt is hagy az alkalmazkodásra, új adaptációk (pl. szem, szív, szárny stb.) és új tulajdonságok alakulhatnak ki, ami akár új fajok keletkezéséhez is vezethet. A társadalmi evolúciót azonban az ember maga alkotta – önmaga és a „nyers” természet közzé épített – kulturális konstrukciókból álló környezete vezérli. (Boyd, R. et al. 2015. The cultural niche: Wha social learning is essential for human adaptation). Ennek a kulturális környezetnek három alkotórésze van: az eszközök, a szervezett közösségek és az ezeket működtető és vezérlő ismeretek. Ezekhez azonban – a szülők által átadott génektől eltérően – a csoport minden tagja hozzáférhet, megtanulhatja, használhatja és tovább is fejlesztheti. Ez a lehetőség alapozza meg a társadalmi evolúció – a biológiait messze felülmúló – hihetetlen dinamikáját és erre vezethető vissza az ember evolúciós sikerei.

A kultúra eszközeinek alkalmazásával és folyamatos fejlesztésével az ember fokozatosan növekvő komplexitású tárgyi környezetet és egyre nagyobb méretű közösségeket hozott létre. Ám a társadalmak növekedésük során rendre beleütköztek a környezet határaiba, egyben az irányíthatóság korlátjaiba. Ennek következtében az addig követett életmódot fenntarthatatlanná vált, ami kikényszerítette kulturális környezet gyökeres átalakítását. Ez pedig minden esetben alapvető történelemi ugrásra késztette az embert. Először, mintegy 250 ezer évvel ezelőtt – amikor agyának évmilliókon keresztül tartó fokozatos növekedése „megállt” – került szembe azzal, hogy az addigi sikerstratégia folytathatatlanná vált. Szerencsére „kéznél” volt a megoldás: az állatvilágban széles körben elterjedt – bár csupán kiegészítő szerepet játszott – az eszközök használata, a szervezett csoport és a társakban szociális tanítás keretében átadott ismeretek. Ezekre építette az ember a kultúra forradalmát, és ezen a nyomvonalon indult el a kulturális környezet kiépítése. A továbbiakban azután az ember evolúcióját ez az önmaga és a természet közzé illesztett és egyre komplexebbé tett kulturális környezet vezérelte.  

A következő fordulópont i.e. 20-15 ezer között zajlott le, amikor a jégkorszakot követő kellemesebb időjárás a Homo Sapiens csoportjaiban népességrobbanást idézett elő. Emiatt az egyre fejlettebb kulturális eszközöket alkalmazó csoportok beleütköztek a természeti korlátokba. Az addig követett gyűjtögető életmód fenntarthatatlan lett, egyben a megnövekedett közösségeken belüli, illetve az egymás szomszédságában élő közösségek közötti konfliktusok feloldási technikáinak hatékonysága is lecsökkent. Szerencsére ismét „kéznél” volt a megoldás: az addig csak kiegészítő szerepet játszó mezőgazdasági termelés. A körülmények nyomásának hatására a gyűjtögető közösségek fokozatosan földművelésre tértek át. Ez a változás azonban elkerülhetetlenné tette a magántulajdon és a kereskedelem „bevezetését”, ami azután a közösségeken belüli és a közösségek közötti munkamegosztás kialakulására vezetett. Ez megalapozta a kulturális környezet ugrásszerű fejlődését, ami segített feloldani a fenntarthatóság problémáját és ez megnyitotta az utat a növekedés előtt.

Ám a változásokhoz sikeresen alkalmazkodó, egyre nagyobb méretű és a földet fokozatosan meghódító emberi társadalmak, nagyjából 7-8 ezer évvel ezelőtt – immár harmadszor – újra beleütköztek a fenntarthatatlanság problémájába. A növekvő méretű és a magántulajdon miatt egyre egyenlőtlenebbé váló társadalmakban elkerülhetetlenné vált alapvetően új viselkedés-szabályozási és kormányzási módok bevezetése. Az akkor élők, számukra egészen idegen – számunkra viszont nagyon is ismerős – intézmények „feltalálására” és bevezetésére kényszerültek. Először kigondolják a moralizáló és büntető isteneket, abban a reményben, hogy a tőlük való félelem majd kordában tartja az embereket. (Whitehouse, H. et al. 2019. Complex societies precede moralizing gods throughout world history). Ám hamarosan rádöbbennek: az embereket még az istenektől való félelem sem tartják kordában, ezért létrehozzák és megszervezik az államot. Az állam – amit először a hatalmasok működtetnek – embereket „fogad fel”, akik megfigyelik, nyakon ragadják és megbüntetik a szabályszegőket. (Perret, C. et al. 2020. From disorganized equality to efficient hierarchy.)

Az elmúlt évezredek meghatározó trendje az állam tevékenységének folyamatos szélesülése. A viselkedés-szabályozás – a jogrend és a kereskedelem szabályozása, annak betartatása – mellett, fejleszti a szellemi és anyagi infrastruktúrát, támogatja a művészeteket és a tudományt, a városokat, utak és kikötőket épít. Ezek azután a gyorsuló fejlődés útjára vezérelték a társadalmakat. Ugyanakkor folyamatos lett az egyének és a közösségek alkalmazkodási kényszere az egyre komplexebb és mind nehezebben áttekinthető szabályrendszerekhez. A történelem új szakaszait működtető, a korábbitól alapvetően eltérő szabályozási „rezsimek” létrejöttét az emberek, az általános felfordulás időszakaként élték meg. Ez az életérzés az elmúlt két évszázad során – az egymást követő technológiai, ipari, gazdasági, politikai és társadalmi forradalmak következtében – állandósult, miután kényszer lett az egyre újabb intézmények átvétele és az ezek működtetéséhez szükséges új készségek és kompetenciák elsajátítása. Voltak társadalmak, amelyek – sajátos történelmi körülményeik miatt – kimaradtak ebből, ezek fokozatosan elmaradtak. És voltak olyanok is – a magukat szocialistának gondolók – amelyek radikálisan új intézményekkel kísérleteztek, ami kudarcra vezetett.

A 20. század utolsó évtizedében azonban egészen sajátos helyzet alakult ki. Egyrészt, vitathatatlanná vált a magántulajdonon alapuló gazdaság, a liberális politikai rendszer, a polgári szabadságjogok intézményeinek nélkülözhetetlensége, lévén kizárólag ezek tették lehetővé az átlagpolgár felemelkedését, ösztönözték az emberi tőkébe való befektetést és megalapozták a globális világgazdaságba való bekapcsolódást. Másrészt azonban váratlanul azzal szembesült a világ: az ezen intézmények által vezérelt társadalmak beleütköztek a „növekedés határaiba”. A múltban olyan sikeres társadalmi modell – immár negyedszer – fenntarthatatlanná vált. Ez pedig arra utal: még az elmúlt évszázadok folyamatos technológiai, gazdasági, politikai és társadalmi forradalmai által kikényszerített intézményi „hullámlovaglásnál” is nagyobb változások előtt állunk. Napjaink eseményei „tektonikus” – alapvető társadalmi – átrendeződésre utalnak, ami egy újabb történelmi ugrást vetít előre. Ennek során adaptációra kényszerülnek nemcsak az egyének és a magukat szuverénnek gondoló társadalmak, hanem az egész emberiség.

Ám a követendő minta – minthogy éppen most és éppen mi kényszerülünk kitalálni és létrehozni azt – még csak homályosan ismerhető fel, miközben az alkalmazkodás – a viselkedés és az életmód alapvető újragondolása – halaszthatatlan. Az ilyen mértékű „történelem-ugrások” idején a régi iránymutatások – civilizációs ciklusok, nemzeti narratívák és történelmi modellek – bizonytalanná, sőt megtévesztővé válnak. A jövőt nem előre jelezni kell, hanem kitalálni és megalkotni. Az emberiség egyetlen hatalmas szuperorganizmussá vált, és minden pontján zajlik a kulturális környezet evolúciós barkácsolása. Ilyenkor alapvetően átalakulnak a korábbi rendszerek hierarchikus szintjei és új „modulok” alakulnak ki. Egyrészt, előkerülnek az elmúlt időszakban „kiürült” vagy funkciójától megfosztott egykori közösségtípusok – köztük a kis életközösségek – újjáélesztése és az új feltételekhez való hozzáigazítása. De újra előkerülnek az utópiák is, ám ezek megvalósításához nem a próféták látnoki víziói, hanem a kísérletezés, a mások ötleteinek átvétele, a kudarcok beismerése és a folyamatos újrakezdés vezet el. (Ghodsee, K. 2023. Everyday Utopia: What 2000 Years of Wild Experiments Can Teach Us About Good Life.)

Az emberiség jelenlegi helyzetét leginkább Churchill – a mostanitól eltérő körülmények között megfogalmazott – mondása fejezi ki: „Ez nem a vég. Nem is a vég kezdete. De talán a kezdet vége.” Vagyis, aminek tanúi – egyben szenvedő alanyai – vagyunk/leszünk az nem az emberiség vége, még csak nem is a történelem vége. Egy új történelmi korszak kezdődik, amihez az alkalmazkodást az teszi nehézzé, hogy a ma még nehezen felfogható változások megvalósítására és az ahhoz való idomulásra alig két-három évtized áll a rendelkezésünkre. Vagyis, történelmileg egy szempillantás alatt kell az egyének viszonyait alapvető újjá-formálni, a kis közösségeket és kommunákat újra-építeni, a városokat és a térségeket újra-szervezni. Az alkalmazkodást pedig nem a hatalmat birtoklók parancsai és a nemzeti paranoia szószólói vezérlik, hanem társadalmi próbálkozások, ezek eredményeinek elfogulatlan értékelése és állandó újrakezdés. Ha tehát nem akar az emberiség „odakozmálni” a legjobb, ha J.M. Keynes – még a múlt század első harmadában megfogalmazott, de akkor figyelmen kívül hagyott – tanácsát választja: „Az elkövetkező eseményekre reakcióként a fejünket használjuk, az öklünket pedig intsük nyugalomra.”

Fontos, hogy választhass!

Mindenekelőtt, köszönöm Szauder Ipolynak, hogy cikkemre írt válaszával rávilágított a téma rejtett érzékeny pontjaira. Ráébredtem, hogy van egy a kérdésben közvetlenül érintett csoport – az orvosok – amelynek nehéz és kényes helyzetére az emberek többnyire nem szentelnek kellő figyelmet. Megértettem, hogy ők egyszerre kénytelenek érvényesíteni szakmájuk szigorú etikai szabályait, miközben szembesülnek a betegek – és hozzátartozóik – sokszor csodákban reménykedő várakozásával. Az átlagember – magamat is ide sorolom – nincs mindig tudatában annak, milyen felelősséget hordoznak a vállukon, miközben morális korlátok között lavírozva igyekeznek megtalálni a betegük számára a legjobb megoldást.  

Ugyanakkor a 21. század modern társadalmainak polgárait egyre inkább egy különös viselkedési szabály vezérli: „Úgy kell élni, hogy a végelszámolásnál, ne legyen hiányérzetünk”. (Neszmélyi Emil) Ezzel az életszemlélettel alapjában véve egyetértek – magam is hasonlóra hivatkoztam cikkemben – legfeljebb egy picit egészíteném ki. A „végelszámolás” – amikor életünk végső mérlegét megvonjuk – világunkban akár évtizedekig is eltarthat. Ennek során egyaránt számításba vesszük – és minimalizálni igyekszünk – a csalódásokat, amit az vált ki, hogy valamire időt, energiát és pénzt fordítottunk, de nem azt kaptuk vissza, amit reméltünk, és a hiányérzetet, ami azért következett be, mert valamit, ami később fontossá vált, elmulasztottuk. Előbb vagy utóbb mindenki szembe kerül azzal, hogy elszámoljon önmaga előtt: mit is kezdett életével. Úgy szemléli tehát életútját, mint amelynek során folyamatosan felvetődtek ráfordítást – időt, pénzt és figyelmet – igénylő lehetőségek, amelyek között választani kényszerült. Ez teszi hasonlóvá az életpálya „megalkotását”, a befektetésre szánt pénzünk értékének megőrzését szolgáló portfolió stratégiákhoz. Ebből adódik, hogy életünket egészen fiatal korunktól célszerű a „végelszámolás” perspektívájából szemlélni és szervezni.   

Ugyanakkor a globális társadalom öregedő népessége – amelyet a krónikus betegségek, valamint súlyosbodó egészségügyi problémák fenyegetnek – még inkább előtérbe helyezi az élet végével kapcsolatos kérdéseket. Ezért várható, hogy rendszeressé válnak a társadalmi és politikai vitákban, majd a jogalkotási folyamatban az öregedéssel és az élet lezárásával kapcsolatos erkölcsi és szakmai etikai kérdések. Ezeket azután tovább súlyosbítják a sorjázó globális problémák – a globális felmelegedés, a világjárványok növekvő veszélye, a világgazdaság és a világpolitika válságai – amelyek nehezen kiszámíthatóvá teszik a jövő alakulását. Ez is magyarázza, hogy – ha éles vitákkal, akár visszaesésekkel kísérve is – de egyre több országban válik lehetségessé az eutanázia. Előreláthatólag tehát folyamatosan emelkedni fog, a napjainkban mintegy 200 millióra tehető polgárok száma, akik ehhez a lehetőséghez „hozzáférhetnek”.

A trend folytatódását alapvetően két szembenálló társadalmi hatás befolyásolja. Egyrészt, a társadalmak politikai polarizációja erősödik és ez előre vetíti az élettel kapcsolatok kérdések – mint az abortusz és az eutanázia – megítélésében a nézetek egyre élesebbé váló szembeállását. Másrészt, a népesség elöregedése – ami a nyugdíjrendszerek fenntarthatatlanságára és az egészségügyi rendszer kapacitásainak beszűkülésére vezet – egybekapcsolódva a gazdasági növekedés lassulásával kiválthatja az eutanáziát tiltó szabályok enyhülését. Érdekes módon, azok az országok, ahol legelőször szabaddá tették alkalmazását – Svájc és Hollandia – éppenséggel a legfejlettebb és legdemokratikusabb társadalmak, amelyek egyben virágzó vallási közösségekkel rendelkeznek, és a legutóbbi csatlakozók, illetve az ezt fontolgatók is – pl. Portugália és Spanyolország – a szabad vallásgyakorlás példái.

A globális problémák legutóbbi elemzései néhány, a jövő alakulását alapvetően meghatározó alapvető tényt tettek vitathatatlanná. Először, az egyre többek által követett fogyasztói életmód – amit a világgazdaság és a nemzet-gazdaságok magas növekedési üteme alapoz meg – fenntarthatatlanná vált. Másodszor, a föld „betelt”, nagyságrendileg több embert egyszerűen nem képes eltartani. Harmadszor, a romló környezetei feltételek alakulásáért alapvetően az ember a felelős, ezt fejezi ki a földtörténet új korszakának anthropocén elnevezése. Végül, mindezen folyamatok következményeként az emberiség az un. „túllövés” állapotába került. Ez egy olyan helyzetet vetít előre, amely – még a korrekciós lépések meghozatala esetén is – egy ideig súlyosbodni fog, és ez, más területek példái alapján, többnyire a rendszerek összeomlására vezethet. (Rees, W. 2023. The Human Ecology of Overshot.).

A föld azonban nem egyszerűen megtelt, de egyben túlzsúfolttá is vált. Az emberiség egyre növekvő része éli életét sokmilliós lakosú városokban és emiatt viselkedésének finomszabályozása életfontosságúvá vált. Az egyik oldalon, ott van az egyének igénye, hogy – mint szabad emberi lény – életének bármely pillanatában azt tehesse, amit akar. Másrészt azonban, minden lépésével befolyásol másokat és kiváltja reakcióikat. Ha szeretnénk elkerülni, hogy életünk állandó üvöltözésbe fulladjon, meg kell állapodni és be kell tartani olyan közös szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy képesek legyünk élni egy olyan világban, ahol minden pillanatában másokba ütközünk. A világunkban tehát nemcsak az örök – de még akár a 150 éven túlnyúló – élet is „fenntarthatatlanná” válik.

Ráadásul, a kedvünk szerint meghosszabbítható élet – hasonlatosan ahhoz, mintha valaki végtelen vagyont örökölne – alapvetően felelőtlenségre bátorít. A korlátlanság érzése nem int mértékletességre és nem tanít megfontolásra, inkább azt sugallja: bármibe belekezdhetsz, és azt bármikor abbahagyhatod, úgyis lesz lehetőséged bármi mást választani. Emiatt a valódi értékalkotó tevékenységekbe – az emberi kapcsolatokba vagy az alkotásba – való „befektetés” helyett, arra ösztönöz: kövesd szabadon pillanatonként változó vágyaidat, ha valami nem teszik, azonnal válts. Vagyis, ne törődj, hogy ez másokat az hogyan érint, ne vesződj azzal, hogy alkalmazkodni próbálsz. Ehhez képest, a nem korlátok nélkül növelhető élettartam – legyen az 100 év vagy akár 120 év – tudomásul vétele, arra ösztönöz, hogy e korlátozott időt minél hatékonyabban használd fel emberi kapcsolataidat fejlesztésére és alkotásokat létrehozására.

Bízom abban, hogy a tudomány képessé válik a sejtek öregedésének lelassítására és ezzel az egészséges életet meghosszabbítására. Ugyanakkor fontos tudatában lenni a végességnek! Emberi mivoltunk lényegéhez tartozik a felelősség, hogyan használjuk fel korlátozottan rendelkezésedre álló időnket és kompetenciáinkat. Remélem ezért, hogy Magyarországon is megteremtődik – azok számára, akik ezt választanák – a lehetőség, hogy körülményeiket bölcsen végig gondolva, azt mondhassák: kösz, ennyi elég volt. És akkor ők is a halálba induló Szókratész nyugalmával fogadják az elkerülhetetlent: „Én halni indulok, ti élni; de kettőnk közül melyik megy jobb sors elé, az mindenki előtt rejtve van, kivéve az istent”.