A kapitalizmus “újratervezése” avagy a “hosszú” 21. század.

 

2016-ban jelent meg – neves szakemberek közreműködésével – a kapitalizmus jövőjét elemző könyv: Rethinking capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth. (szerkesztői, Jacobs, M. és Mazzucato, M.) A magyar kiadás – néhány napja – “A kapitalizmus újratervezése” (Kossuth Kiadó. 2018) címmel került az olvasók elé. A mű alapvető újdonsága, hogy nem részterületek lehatárolt perspektíváit elemzi. A tucatnál több, világhírű tudós, a különböző tudományterületek eredményeit egymáshoz illesztve fogalmazta meg a kapitalizmus jövőjével kapcsolatos gondolatait. A címekben szereplő rethinking angol és az újratervezés magyar kifejezések a kikerülhetetlen adaptációs kényszerekre utalnak. A szervezetek életgörbéjük új szakaszához érkezve eredeti küldetésük és működésmódjuk alapvető újragondolására kényszerülnek. A kulcskérdés azonban: helyesen azonosították-e pozíciójukat az életpályáját felrajzoló logisztikus görbén?

Az elnyújtott S betű alakú logisztikus görbe a társadalomtudományban Malthus demográfiai elmélete nyomán bukkant fel. Malthus, 1789-ben – korszakalkotó újításként – matematikai modellel, az exponenciális növekedés görbéjével írta le a népesség változását. Az ellenállhatatlan ösztönökből a népesség egyre gyorsuló növekedésére következett, felismerte viszont, hogy a növekvő népesség eltartásához szükséges termőföld – és így az élelem is – szükségképpen korlátos. Amikor pedig – vonta le a következtetést – az áthághatatlan korlátba beleütközik a társadalom, az éhség, a háborúk, a járványok megtizedelik a népességet, és így “helyreáll” az eltartható népességszám. 1838-ban azonban egy belga matematikus – Pierre Verhulst – a malthusi modellt módosította: a növekvő népességszám és a környezet eltartó képessége fokozatosan illeszkedik egymáshoz. Emiatt az exponenciális görbe felső része lebillen, és a populációk növekedését a – dőlt S betűre emlékeztető – logisztikus görbe írja le.

A logisztikus görbét azóta sokféle szervezet – vállalatok és iparágak – élet-pályájának leírására használják. Szemléletes modellt kínál, és előre jelezhetővé teszi a fejlődés során szükségszerűen kialakuló újabb, eltérő feltételeket teremtő szakaszokat. Ez szinte felkínálja, hogy a modellt – indokolt óvatossággal – az emberi társadalomra is alkalmazzuk. Az emberiség fejlődésének – sok tízezer évig eltartó – induló szakaszát a népesség lassú növekedése, a kultúra és a fogyasztás – történelmi távlatokban- szinte észrevétlen gyarapodása jellemezte. A történelmi emlékezet a logisztikus görbe induló, lassan növekvő szakaszán az egyes társadalmak sorsának – nekilendülésekkel, megtorpanásokkal, és hanyatlásokkal tarkított – ciklikus mintáját őrizte meg. Ilyen birodalmi ciklus-modellbe illeszkedett bele sokáig az európai történelem is. A görög civilizáció, majd a római birodalom fellendülések, bukások, majd újraépülések váltakozásával jellemezhető életpályáját futottak be.

A római birodalom bukását lezáró válságkorszak után azonban kontinensünk fokozatosan új fejlődési pályára állt. A logisztikus görbe nekilendülő szakaszát jellemző pályaív azonban hosszú évszázadokig nem volt szembetűnő. Inkább tűnt úgy, hogy a lassú növekedés trendjére a malthusi mechanizmus “rajzolt” hullámokat. Így 1000-1300 között Európa népessége tartósan növekedett, bővült a gazdaság, szélesedett az együttműködés. 1300-at követően azonban, az éghajlat hűvösre fordulása megtörte ezt a dinamikát. Válságok, háborúk robbantak ki, járványok következtek, és a népesség látványosan visszaesett. Másfél évszázad múlva azonban nemcsak újra-indult a növekedés, hanem több évszázadon keresztül, gyorsulva folytatódott. Ez pedig már egyértelműen kirajzolta a logisztikus görbe gyorsuló szakaszát. A változásoknak ez a mintája a kronológiai szabályosság helyett inkább egy folyó – hol visszahúzódó, hol kiáradó – sodrására emlékeztet.

Ez késztette F. Braudel – neves francia – történészt, hogy a történelmi idő múlásában a víz áradására emlékeztető “hosszú hullámokat” fedezzen fel. Ennek alapján az európai történelem alapvető fordulataként az 1450-1650 közötti éveket – mint a hosszú 16. századot – jelölte meg. Mások kissé rövidebbnek – Amerika felfedezésétől (1492), a vesztfáliai békéig (1648) – látják a történelmi hosszú hullámot. A hosszú 16. század során formálódtak ki a tőkés társadalom fejlődését meghatározó intézmények, jöttek létre a működésüket megalapozó kulturális feltételek, majd mindezek fokozatosan kifinomult rendszerré álltak össze. A gazdaság, a politika és az ideológia szabályozása – a vállalkozástól a bankrendszerig, a törvények hatalmától a felelős kormányzásig, a vallástól a vélemények szabadságáig – racionális politikai alku tárgyává válik. A kialakuló polgári társadalom működőképes keretét az 1648-as vesztfáliai béke által létrehozott szuverén állam biztosította. Mindez együtt megteremtette a történelmi “nekilendülés” feltételeit. A következő évszázadokban – a logisztikus görbe nekilendülő szakaszán – Európa egyre gyorsulva, elhúz a civilizációs “versenytársaitól”.

A folyamatos gazdasági, társadalmi és technológiai innovációk mind kedvezőbbé teszik a növekedés feltételeit. A dinamizmus korábban létező társadalmi “fékjei” – a szabadság-hiányok – fokozatosan kiiktatódtak. A sokáig egymást korlátozó gazdasági, társadalmi, politikai és demográfiai folyamatok egymást erősítő visszacsatolási rendszerré kapcsolódtak össze. Ennek hatására a 20. században robbanásszerű lett a fejlődés. Ennek sokáig döntően a pozitív oldalát érzékeltük: a gazdaság, a fogyasztás, a képzettség és a társadalmi mobilitás dinamikusan növekedett. Ám a gyors változás alapvetően felkavarta az élet szinte minden szféráját, az egyén életétől, egészen a globális rendszer kormányzásáig. A 20. század utolsó harmadában a folyamatok fokozatosan kicsúsztak az ellenőrzés alól: a változások ütemét a szabályozás egyre nehezebben tudta követni.

A föld az elmúlt évtizedekben a környezeti, a gazdasági, a technológiai, és a politikai szférák egymástól elválaszthatatlan rendszerévé vált. Az ilyen rendszerek lehetséges “életútját” a logisztikus görbe rajzolja fel. A görbe felső szakaszához közelítve azonban többféle kimenet bukkan fel: bekövetkezhet – miként a nyugdíjassá váláskor – összeomlás, visszatérő krízisek vagy egy stabil és magas életminőségű állapot. Azt, hogy e lehetséges végkifejletek közül glóbuszunkon melyik jön létre, azt a politikai és gazdasági aktorok – az országok, a vállalatok – viselkedése dönti el. A helyzetet az teszi veszélyessé, hogy nem szükséges rosszindulat és gonoszság a tragédiához. A komplex rendszer működésmódjának figyelmen kívül hagyása is előidézheti az összeomlást. Sőt, már az is krízishez vezethet, ha a világ vezetői ragaszkodnak egy újabb – a 20. századhoz mérhető – növekedési korszak eljövetelének illúziójához.

A 20. századdal ugyanis lezárult a gyors, és korlátokat nem ismerő növekedés korszaka. Ez az oka, hogy az elmúlt évtizedben kudarcot vallott a fejlett társadalmak minden igyekezete, visszahozni a korábbi évtizedek magas növekedési ütemét. (lásd: idézett mű, 10. oldal) Az egyre több területen tetten érhető lassulás azt jelzi: az emberiség elérkezett a logisztikus görbe a dőlt S betűjének felső szárához. Erre utalnak a növekedés láthatóvá vált “korlátai”, a világgazdaság állapotát leíró menopause economy jelző, az új, anthropocén földtörténeti kor beköszönte, és a globális vállalatok működési feltételeinek üzleti “ökoszisztémaként” való leírása. Mindebből az következik: elkerülhetetlen, sőt, halaszthatatlan egy új, mennyiségileg nem növekvő, mégis magas életminőséget biztosító, de fenntartható állapotra való áttérés. Napjaink egymásra rakódó válságai erre az új történelmi “korszakváltásra” figyelmeztetnek.

Az előttünk álló változások az emberiség “nagy ugrásaival” – az eszköz-használat, a letelepedés, az államalkotás, és az ipari gazdaságon alapuló kapitalizmus kialakulásával – vethető össze. Az adaptációs válságok megoldódása – mint mindig – a szabályozás új intézményeinek megalkotásától függött. Most ezeken túl – nehéz feladatot jelent – a társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése és a fenntartható életmód kialakítása. Mindez érthető módon súlyos konfliktusokkal és éles érdek-összeütközésekkel jár. Ebből adódott a következtetés: a gyökeresen új feltételeket teremtő történelmi korszak kiformálódása – miként a nekilendülés is – egy évszázadnál hosszabb időt igényel. Ez indokolta, hogy a történelmi fejlődés új feltételeit megteremtő átalakulást – a hosszú 16. század mintájára – a 2000-2150 közötti másfél évszázadot átfogó hosszú 21. század fogalmával írjuk le.

A történelmi logisztikus görbe stabil szakaszára átvezető hosszú 21. század során megy végbe a kapitalizmus újratervezése. 1992-ben jelent meg F. Fukuyama – A történelem vége – nagysikerű könyve. Az azóta világhírűvé vált szerző későbbi műveiben – az események valóságos fordulatait tudomásul véve – némi önkritikát is gyakorolt, és megállapította: túl korán jelezte a történelem végét. A hosszú 21. század sem a történelem lezárulását, inkább egy új történelem korszak – a megállapodás korának beköszöntét – ígéri. Némileg leegyszerűsítve: az átalakulás során – a rethinking és az újratervezés kifejezések is ezt sugallják – “kivezetődik” a kapitalizmus, ahogyan azt ma ismerjük.  Fokozatosan a föld valamennyi társadalma beléphet abba a korba, amelyben az egyének és a közösségek – minden korábbitól elütő – új és nehéz feladattal szembesülnek: miként lehet fenntartható, ugyanakkor magas életminőséget nyújtó, egyben értelmes életet kínáló társadalmat létrehozni, egy olyan világban, ahol megszűnik a létfenntartás kényszere.

A zavaroknak ellenálló (resilience) globális társadalom megszületése, azoknak a – ma még csak csírájukban levő – intézményeknek, szerveződési formáknak és vezérlő rendszereknek a függvénye, amelyek egyszerre biztosítják a fenntarthatóságot és a dinamizmust a Földön. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni: a logisztikus görbe lelassuló szakasza többféle kimenetet rejt. A stabil és fenntartható állapotba való fokozatos belesimulás mellett, előfordulhat, hogy a globális rendszer – a fenntarthatatlan növekedés következtében – “túllő”, majd összeomlik. Bekövetkezhet, hogy az emberiség ismétlődően végighalad a “fellendülés – túllövés – összeomlás – új fellendülés” egymást követő fázisain. Végül az is elképzelhető, hogy a társadalom rátalál egy olyan új fejlődési formára, amely a logisztikus görbe felső szakaszán a megújulás új perspektíváit kínálja.

A hosszú 21. század tehát egyszerre vetít elénk fenyegető és lelkesítő jövőképet. Nehéz szabadulni a gondolattól: a hosszú 16. századot – különösen annak lezáró évtizedeit, a 30 éves háborút – véres küzdelmek jellemezték, amelyek Európa nem egy térségében szinte kiirtották a lakosságot. Ebből a szemszögből aggodalmat keltőek napjainkban a nacionalizmus erősödése, a populizmus előretörése, az élesedő identitás-harc, és a gazdasági befelé fordulás tendenciái. Ezek a globális rendszer – kormányos nélküli hajóhoz hasonló – sodródását idézhetik elő. Ha nem is egy európai háborúnak, de Európa szétesésének fennáll a veszélye. Bíztatást legfeljebb abból meríthetünk: sem az összeomlás, igaz az optimista kimenet sem szükségszerű. Az ilyen válságokkal teli idő tömegével szüli a prófétákat. Az idézett – a kapitalizmus újratervezését propagáló – könyv nem az ő útjukat követi. Inkább vitára, egyben továbbgondolásra késztet. Szerintem ez érdekesebb és egyben hasznosabb.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *